آقای محسن  علی زاده

 سوابق اجرایی :
فعال در بخش کشاورزی


میزان تحصیلات :
دکترای اقتصاد

حوزه انتخابیه : فارس (سپیدان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۴ "آقای محسن علی زاده"