آقای محمد مهدی  فروردین

 سوابق اجرایی :
استاد دانشگاه


میزان تحصیلات :
دانشجوی دکترای مدیریت

حوزه انتخابیه : فارس (فیروزآباد)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۳ "آقای محمد مهدی فروردین"