آقای مجید  انصاری

 سوابق اجرایی :
وکیل دادگستری


میزان تحصیلات :
دکترای حقوق

حوزه انتخابیه : فارس (رستم / ممسنی)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون تلفیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳ "آقای مجید انصاری"