آقای بهزاد  رحیمی

 سوابق اجرایی :
کارمند آموزش و پرورش


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

حوزه انتخابیه : کردستان (بانه / سقز)

عضویت در کمیسیون

سال اول : دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۶ "آقای بهزاد رحیمی"