آقای حسین  جلالی

 سوابق اجرایی :
رئیس دفتر جناب
آقای آیت الله مصباح


میزان تحصیلات :
دکترای حوزوی

حوزه انتخابیه : کرمان (رفسنجان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : دبیر اول کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۳ "آقای حسین جلالی"