آقای منصور  شکرالهی

 سوابق اجرایی :
قاضی و رئیس دادگستری
شهرستان عسلویه


میزان تحصیلات :
دکترای حقوق

حوزه انتخابیه : کرمان (فاریاب / منوجان / کهنوج)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۹ "آقای منصور شکرالهی"