آقای ذبیح اله  اعظمی ساردویی نام پدر : امرالله
سال تولد : 47
محل تولد : جیرفت

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق اجرایی:
عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جیرفت


میزان تحصیلات:
دکترای کشاورزی (بیماری شناسی گیاهی)

حوزه انتخابیه : کرمان (جیرفت / عنبرآباد)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۵ "آقای ذبیح اله اعظمی ساردویی"