آقای علی رضائی

 سوابق اجرایی :


میزان تحصیلات :


حوزه انتخابیه : کرمانشاه (صحنه / هرسین / کنگاور)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۶ "آقای علی رضائی"