آقای محمد  رشیدی

 سوابق اجرایی :
استاد دانشگاه رازی کرمانشاه


میزان تحصیلات :
دکترای علوم قرآن و حدیث

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)

عضویت در کمیسیون

سال اول : دبیر اول کمیسیون تلفیق سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹ "آقای محمد رشیدی"