آقای امانقلیچ  شادمهر

 سوابق اجرایی :
معاون دانشگاه گنبدکاووس


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

حوزه انتخابیه : گلستان (گنبد کاووس)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۳ "آقای امانقلیچ شادمهر"