آقای رمضانعلی  سنگدوینی

 سوابق اجرایی :
مدیرعامل اسبق
شرکت گاز استان گلستان


میزان تحصیلات :
کاشناسی ارشد مدیریت دولتی

حوزه انتخابیه : گلستان (آق قلا / گرگان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۳ "آقای رمضانعلی سنگدوینی"