آقای خلیل  بهروزی فر

 سوابق اجرایی :
بازنشسته سپاه پاسداران،
فرماندار اسبق تالش


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی

حوزه انتخابیه : گیلان (شفت / فومن)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱ "آقای خلیل بهروزی فر"