آقای احمد  دنیامالی

 سوابق اجرایی :
شورای شهر تهران


میزان تحصیلات :
دکترای برنامه ریزی شهری

حوزه انتخابیه : گیلان (بندر انزلی)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۰ "آقای احمد دنیامالی"