آقای حسن  محمدیاری

 سوابق اجرایی :
قاضی بازنشسته-وکیل دادگستری


میزان تحصیلات :
دکترای حقوق بین الملل

حوزه انتخابیه : گیلان (تالش / رضوانشهر)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۶ "آقای حسن محمدیاری"