آقای مهرداد  گودرزوند چگینی

 سوابق اجرایی :
هیات علمی ازاد-رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری


میزان تحصیلات :
دکترای مدیریت دولتی