آقای مهرداد  گودرزوند چگینی

 سوابق اجرایی :
هیات علمی ازاد-رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری


میزان تحصیلات :
دکترای مدیریت دولتی

حوزه انتخابیه : گیلان (رودبار)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۹ "آقای مهرداد گودرزوند چگینی"