خانم فاطمه  مقصودی

 سوابق اجرایی :
مدیر مدارس دولتی


میزان تحصیلات :
دکترای ادبیات

حوزه انتخابیه : لرستان (بروجرد)

عضویت در کمیسیون

سال اول : دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها