آقای رضا  حاجی پور

 سوابق اجرایی :
شهردار منطقه 22 تهران


میزان تحصیلات :
دکترای مدیریت و
برنامه ریزی شهری

حوزه انتخابیه : مازندران (آمل)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ "آقای رضا حاجی پور"