آقای علی اصغر  باقرزاده

 سوابق اجرایی :
پزشک عمومی


میزان تحصیلات :
دکترای پزشکی

حوزه انتخابیه : مازندران (بابلسر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان