آقای علی اصغر  باقرزاده

 سوابق اجرایی :
پزشک عمومی


میزان تحصیلات :
دکترای پزشکی