آقای کیوان  مرادیان کوچکسرایی

 سوابق اجرایی :
رئیس اسبق صندوق رفاه
وزارت عتف


میزان تحصیلات :
دانشجوی دکتری

حوزه انتخابیه : مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۷ "آقای کیوان مرادیان کوچکسرایی"