آقای سید شمس الدین  حسینی

 سوابق اجرایی :
وزیر اسبق اقتصاد


میزان تحصیلات :
دکترای اقتصاد