آقای مهدی  سعادتی بیشه سری

 سوابق اجرایی :
فرمانده سپاه،
استاندارگیلان


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد مدیریت

حوزه انتخابیه : مازندران (بابل)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۱ "آقای مهدی سعادتی بیشه سری"