آقای محمدعلی  محسنی بند پی

 سوابق اجرایی :
معاون امور بین الملل
دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی


میزان تحصیلات :
دکترای پزشکی

حوزه انتخابیه : مازندران (نوشهر / چالوس)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹ "آقای محمدعلی محسنی بند پی"