آقای ولی اله  فرزانه

 سوابق اجرایی :
معاون استاندار و رئیس
سازمان برنامه بودجه


میزان تحصیلات :
فوق لیسانس