آقای منصورعلی  زارعی کیاپی

 سوابق اجرایی :
فرماندار ساری


میزان تحصیلات :
فوق لیسانس