آقای علی بابایی  کارنامی

 سوابق اجرایی :
مدیرکل تعاون


میزان تحصیلات :
فوق لیسانس

حوزه انتخابیه : مازندران (ساری)

عضویت در کمیسیون

سال اول : سخنگو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۲ "آقای علی بابایی کارنامی"