آقای محمد  سبزی

 سوابق اجرایی :
رئیس حوزه علمیه ساوه


میزان تحصیلات :
سطح دو حوزه

حوزه انتخابیه : مرکزی (زرندیه / ساوه)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۶ "آقای محمد سبزی"