آقای کیومرث  سرمدی واله

 سوابق اجرایی :
کارمند آموزش و پرورش


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد

حوزه انتخابیه : همدان (اسدآباد)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۲ "آقای کیومرث سرمدی واله"