آقای علیرضا  شهبازی

 سوابق اجرایی :
معاون دیوان
محاسبات،استاندارکردستان


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد

حوزه انتخابیه : همدان (نهاوند)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۷ "آقای علیرضا شهبازی"