آقای محمدرضا  دشتی اردکانی

 سوابق اجرایی :
رئیس سردفتران کشور


میزان تحصیلات :
کارشناس ارشد حقوق

حوزه انتخابیه : یزد (اردکان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون تلفیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۹ "آقای محمدرضا دشتی اردکانی"