آقای شارلی  انویه تکیه

 سوابق اجرایی :
ریس هیات مدیره شرکت
راه و ساختمانی دربرود


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد عمران

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان آشوری)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵ "آقای شارلی انویه تکیه"