آقای همایون  سامه یح بخت آبادی

 سوابق اجرایی :
رئیس انجمن کلیمیان


میزان تحصیلات :
دکترای داروسازی

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (کلیمیان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴ "آقای همایون سامه یح بخت آبادی"