حوزه انتخابیه : گلستان (بندر ترکمن / بندر گز / کردکوی)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۳ " عبدالجلال ایری"