حوزه انتخابیه : البرز (کرج)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۵ "آقای علیرضا عباسی"