حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون تلفیق سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴ "آقای ابراهیم عزیزی"