حوزه انتخابیه : قزوین (تاکستان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶ "آقای رجب رحمانی"