حوزه انتخابیه : اصفهان (سمیرم)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۶ "آقای اصغر سلیمی"