خانم فاطمه آجورلو

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : تهران (کرج)
حوزه انتخابیه : تهران (کرج)