خانم فاطمه آجورلو

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : تهران (کرج)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۰ "خانم فاطمه آجورلو"

حوزه انتخابیه : تهران (کرج)