آقای رضا آشتیانی عراقی نام پدر : عباس
سال تولد : 1319
محل تولد : آشتیان

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها:
- مدیر سازمان تبلیغات
- رئیس دانشگاه

تحصیلات:
- اجتهاد (علوم حوزه)
- سطح 4 (علوم حوزه)
- دیپلم

حوزه انتخابیه : قم (قم)
تعداد آراء : 164,219 درصد آراء : 39.58

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون فرهنگی سال سوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال دوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۲ "آقای رضا آشتیانی عراقی"

حوزه انتخابیه : قم (قم)
تعداد آراء : 145,425 درصد آراء : 44.34
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۲ "آقای رضا آشتیانی عراقی"

حوزه انتخابیه : قم (قم)