آقای محمد آشوری تازیانی سال تولد : 1341
محل تولد : بندرعباس

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- معاونت سیاسی، امنیتی استانداری

تحصیلات:
- دکتری

حوزه انتخابیه : هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس / حاجی‌آباد / خمیر / قشم)
تعداد آراء : 127,369 درصد آراء : 35.18

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
حوزه انتخابیه : هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس / حاجی‌آباد / خمیر / قشم)
تعداد آراء : 112,895 درصد آراء : 34.97

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
حوزه انتخابیه : هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس / حاجی‌آباد / قشم)
تعداد آراء : 78,974 درصد آراء : 32.50
حوزه انتخابیه : هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس / حاجی‌آباد / قشم)