آقای مرتضی آقاتهرانی نام پدر : اکبر
سال تولد : 1336
محل تولد : اصفهان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- تدریس در حوزه های علمیه
- امام جمعه
- نماینده دور هشتم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:
- در علوم حوزه (اجتهاد)
- دکترای فلسفه و عرفان
- فوق لیسانس مطالعات اسلامی
- فوق لیسانس عرفان
حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : رئیس کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶ "آقای مرتضی آقاتهرانی"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 690,848 درصد آراء : 29.59

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی سال اول : رئیس کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۷ "آقای مرتضی آقاتهرانی"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 584,198 درصد آراء : 33.55
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۵ "آقای مرتضی آقاتهرانی"