سیداحمد آوایی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خوزستان (دزفول)
حوزه انتخابیه : خوزستان (دزفول)