سیداحمد آوایی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خوزستان (دزفول)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۴طرح / لایحه امضا شده توسط " سیداحمد آوایی"

حوزه انتخابیه : خوزستان (دزفول)