سیداحمد آوایی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خوزستان (دزفول)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵ " سیداحمد آوایی"

حوزه انتخابیه : خوزستان (دزفول)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۴ " سیداحمد آوایی"

حوزه انتخابیه : خوزستان (دزفول)