حوزه انتخابیه : خراسان جنوبی (بیرجند / درمیان)
حوزه انتخابیه : تهران (ورامین)