حوزه انتخابیه : خراسان جنوبی (بیرجند / درمیان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۲ " حسین ابراهیمی"

حوزه انتخابیه : تهران (ورامین)