آقای سیدمحمدجواد ابطحی سال تولد : 1335
محل تولد : خمینی شهر


سوابق و فعالیت ها:

-  استاد دانشگاه در مراکز آموزش عالی

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حوزه انتخابیه : اصفهان (خمینی شهر)
تعداد آراء : 45,514 درصد آراء : 43.03

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱۲ "آقای سیدمحمدجواد ابطحی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (خمینی شهر)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۰ "آقای سیدمحمدجواد ابطحی"