حوزه انتخابیه : مرکزی (شازند)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۷طرح / لایحه امضا شده توسط " محمود احمدی بیغش"