بهمن اخوان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : مرکزی (آشتیان / تفرش)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۴ " بهمن اخوان"

حوزه انتخابیه : مرکزی (آشتیان / تفرش)
حوزه انتخابیه : مرکزی (آشتیان / تفرش / فراهان)