بهمن اخوان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : مرکزی (آشتیان / تفرش)
حوزه انتخابیه : مرکزی (آشتیان / تفرش)
حوزه انتخابیه : مرکزی (آشتیان / تفرش / فراهان)