آقای سیدعلی ادیانی راد سال تولد : 1338

سوابق و فعالیت ها:
- مدیرکل حسابرسی و امور مجامع شرکت های تابعه وزارت نفت

تحصیلات:
- دکتری حقوق عمومی


حوزه انتخابیه : مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر)
تعداد آراء : 51,222 درصد آراء : 51.16

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۶ "آقای سیدعلی ادیانی راد"

حوزه انتخابیه : مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۲ "آقای سیدعلی ادیانی راد"