آقای علی اردشیر لاریجانی سال تولد : 1336
محل تولد : نجف اشرف

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
- رئیس سازمان صدا و سیما
- دبیر شورای عالی امنیت ملی


تحصیلات:
- دکتری فلسفه

حوزه انتخابیه : قم (قم)
تعداد آراء : 191,329 درصد آراء : 43.11

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳ "آقای علی اردشیر لاریجانی"

حوزه انتخابیه : قم (قم)
تعداد آراء : 270,382 درصد آراء : 65.17

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال سوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱ "آقای علی اردشیر لاریجانی"

حوزه انتخابیه : قم (قم)
تعداد آراء : 239,436 درصد آراء : 73.01
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶ "آقای علی اردشیر لاریجانی"