حوزه انتخابیه : کرمان (جیرفت)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۷ " علی اسلامی پناه"