حوزه انتخابیه : اردبیل (گرمی)
حوزه انتخابیه : اردبیل (گرمی)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۰ " ولی اسماعیلی"