حوزه انتخابیه : اردبیل (گرمی)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴ " ولی اسماعیلی"

حوزه انتخابیه : اردبیل (گرمی)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۰ " ولی اسماعیلی"