غفار اسماعیلی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (هشترود / چاراویماق)
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (سهندآباد / هشترود / چاراویماق)
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (هشترود)
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (هشترود)