غفار اسماعیلی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (هشترود / چاراویماق)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۴ " غفار اسماعیلی"

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (سهندآباد / هشترود / چاراویماق)
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (هشترود)
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (هشترود)